Integritetspolicy

Svenskalags målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Denna policy gäller för Svenskalags behandling av personuppgifter antingen som självständig personuppgiftsansvarig eller som personuppgiftsbiträde för Föreningens räkning.

Vad är en personuppgift?

GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsbiträde

Svenskalag är personuppgiftsbiträde för Föreningens räkning. Det innebär att vi behandlar personuppgifter för Föreningens räkning och enligt Föreningens instruktioner. Föreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Svenskalag.

En registrerad kan alltid kontakta sin Förening för att ta del av de specifika ändamål utifrån vilka Föreningen behandlar personuppgifter.

RF har tagit fram material för att underlätta för föreningar att uppfylla kraven kring personuppgiftshantering. Detta material finns att tillgå på RF:s hemsida.

Personuppgiftsansvarig

Svenskalag är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Svenskalag. Det innebär att vi ansvarar för att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Tillfällen då Svenskalag är personuppgiftsansvarig är:

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Det innebär att vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal eller lag. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter för att tillgodose våra intressen av att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag som är personuppgiftsbiträden åt oss. Det kan till exempel vara företag som hjälper oss med IT-tjänster och betalningslösningar. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Underleverantörer

Säkerhet

Svenskalag förvaltar det tekniska system där Föreningen inför och behandlar personuppgifter, och ser därför till att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats. Tillgång till personuppgifter är begränsad till de personer som behöver tillgång för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi ser också till att personuppgifterna skyddas genom att använda kryptering vid insamling och hantering av personuppgifter.

De servrar som vi driftar systemet på befinner sig i Sverige och vi använder oss av underleverantörer som också har sina servrar i Sverige eller inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du anser att personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du har också rätt att begära att personuppgifter raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet). Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

För personuppgifter som hanteras av din förening där vi agerar personuppgiftsbiträde är det till din förening du ska vända dig i första hand.

Även om vi alltid kommer försöka tillgodose dina önskemål kan det finnas undantag till rättigheterna vilket innebär att vi enligt lag kan komma behöva fortsätta behandla dina uppgifter (t.ex. bokföringslagen vid fakturering eller för föreningen vid ansökan om statligt bidrag "LOK").

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på support@svenskalag.se eller postalt till Svenskalag AB, Fleminggatan 2, 602 24 Norrköping.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över personuppgiftbehandlingar.